Beheer
De website  www.cadomotus.com  staat onder beheer van Cado Motus skating B.V. (hierna Cádomotus) De contactgegevens zijn te vinden op de website.
 
Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.cadomotus.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Cádomotus zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Cádomotus kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Cádomotus denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker;
 • Het verwerken van een gemaakte bestelling;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Cádomotus zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel indien er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 
Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Cádomotus kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Cádomotus voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 
Cookies
Cádomotus maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Cádomotus de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 
Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Statement terecht bij Cádomotus. De contactgegevens staan vermeld op www.cadomotus.com.
 
Disclaimer
Cádomotus is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 
Rechten van de betrokkene
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • een wettelijke verplichting na te komen;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
 • u de juistheid van de gegevens ontkent;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.
 
E-mailreclame
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e- mail)nieuwsbrief te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar [email protected] of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring."