Algemene voorwaarden van Cádomotus skating B.V.
gevestigd te (8091XK) Wezep aan het adres Rondweg 60E, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente/ ter griffie van de rechtbank te Enschede op 23 maart 2007 onder (depot)nummer 08151647 Op verzoek worden deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kosteloos aan de verzoeker per (elektronische) post toegestuurd.

Algemene bepalingen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"CMS": de besloten vennootschap Cádo Motus Skating B.V.;
"Afnemer": iedere (rechts)persoon, die met CMS (via elektronische weg) een overeenkomst wenst te sluiten of heeft afgesloten voor de levering van skeeler-, schaats- en skatematerialen en het ter beschikking stellen van monsters, demo- c.q. testmaterialen als ook het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van (daarmee samenhangende) zaken en/of diensten, van welke aard ook;

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
CMS en op alle overeenkomsten tussen CMS en Afnemer.
2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden
worden verstaan - van Afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen CMS en Afnemer en binden derhalve CMS niet, tenzij CMS deze (aanvullende en/of afwijkende) voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2.3. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van
Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij CMS aan Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat afwijkende voorwaarden prevaleren.
2.4. Wanneer deze algemene voorwaarden (tussentijds) worden gewijzigd, maakt de
gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen CMS en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van CMS zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van CMS een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft CMS het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van CMS dertig dagen geldig.
3.2. De overeenkomst tussen CMS en Afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een elektronische (via internet) bestelling dan wel opdracht bij CMS en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door CMS. Afnemer aanvaardt door zijn elektronische bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
3.3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door CMS kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst. De aanvaarding door CMS (orderbevestiging) bevat in ieder geval een (elektronische) factuur met betaalinstructies.
3.4. Op CMS rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer, zoals deze door CMS is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.
3.5. De gegevens van de Afnemer en van de overeenkomst tussen CMS en Afnemer, zoals langs elektronische weg tot stand is gekomen, zijn niet toegankelijk via het internet.

4. Privacy en veiligheid
4.1. Alle gegevensverstrekkingen (waaronder betalingen) door Afnemer aan CMS via haar website worden beschermd met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord en een beveiligde communicatie encryptietechnologie, te weten SSL: Secure Socket Layer.
4.2. CMS hanteert een privacy- en veiligheidsbeleid dat op haar website in te zien is en op verzoek zal worden toegestuurd.

5. Koop op afstand
5.1. Indien en voorzover Afnemer een natuurlijk persoon die woonachtig is binnen de Europese Unie en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW), geldt tevens het bepaalde in dit artikel 5.
5.2. Afnemer heeft, in aanvulling op artikel 16, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door CMS geleverde zaken of de totstandkoming van de overeenkomst tot het verrichten van diensten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan CMS, die CMS binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
5.3. Afnemer dient geleverde zaken in het in 5.2. beschreven geval ongebruikt in de originele verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de zaken zelf te voldoen.
5.4. Het bepaalde in 5.2 van dit artikel geldt niet indien de overeenkomst tussen CMS en Afnemer betrekking heeft op:
a. zaken of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
b. diensten waarbij tussen Afnemer en CMS overeengekomen is dat CMS zou aanvangen met de uitvoering binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.
5.5. Met betrekking tot leveringen door CMS geldt, met uitsluiting van artikel 46f Boek 7 BW, het bepaalde in artikel 8.
5.6. Waar in dit artikel 5 gesproken wordt van boek 7 BW wordt indien van toepassing tevens verstaan de Richtlijn 97/7/EG van het Europese Parlement en Raad (PbEG 1997 L 144/19).

6. Prijzen en tarieven
6.1. Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van zaken respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door CMS gehanteerde prijzen en tarieven.
6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door CMS gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting of VAT en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten en invoerrechten.
6.3. CMS behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
6.4. Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal CMS Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de door CMS aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer bij een aangekondigde prijs-/tariefverhoging van meer dan 30% gerechtigd de met CMS bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan CMS te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien CMS deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

7. Facturering en betaling
7.1. Facturering geschiedt door CMS na besteling of opdracht gelijk met de aanvaarding van de bestelling of opdracht door CMS (orderbevestiging), tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer overeengekomen.
7.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden conform de door CMS te verstrekken betaalinstructies maar in ieder geval binnen veertien dagen na factuurdatum op een door CMS aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
7.3. Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CMS is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens CMS te verrekenen met een vordering van Afnemer op CMS, uit welke hoofde dan ook.
7.5. CMS heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
7.6. De betalingstermijn als bedoeld in 7.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is CMS gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur (de wettelijke) rente in rekening te brengen met een minimum van 7% (zeven procent) op jaarbasis.
7.7. Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan CMS naast de in artikel 7.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen bedragen 15% (vijftien procent) van het totale factuurbedrag met een minimum van
¤ 150,00, onverminderd het recht van CMS om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
7.8. In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is CMS gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van CMS om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

8. Levering en leveringstermijnen
8.1. Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van toepassing de "Incoterms", editie 2000, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
8.2. Levering geschiedt "ex works" (af fabriek / af magazijn), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dan wel uitdrukkelijk anders vermeld.
8.3. Indien van toepassing zal de Afnemer bij zijn bestelling de gewenste wijze van transport aangeven.
8.4. CMS zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling van Afnemer de zaken en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien de bestelde zaak (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.
8.5. Aangegeven dan wel overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
8.6. CMS zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de overeengekomen levertijd te realiseren. Zodra zij kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de overeengekomen levertijd onmogelijk maken, geeft zij hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de Afnemer onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
8.7. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige lid bedoeld, langer dan 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aanhoudt, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven zonder dat partijen jegens elkaar tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden.
8.8. Indien CMS ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie en/of documentatie van de Afnemer en/of derden nodig heeft danwel indien bepaalde formaliteiten vervuld moeten worden, neemt de levertijd eerst een aanvang op het moment dat alle informatie en/of documentatie in het bezit is van CMS en/of alle formaliteiten zijn vervuld.
8.9. CMS is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.
8.10. Indien de Afnemer de zaken niet bij aanbieding in ontvangst neemt, verkeert Afnemer per direct in staat van verzuim en zal CMS de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, één en ander voor rekening en risico van de Afnemer. Indien is overeengekomen dat het risico eerst overgaat bij aflevering, gaat het risico van de zaken over van CMS op de Afnemer op het moment dat de Afnemer in verzuim is.
8.11. CMS is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met CMS bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens CMS volledig is nagekomen.

9. Overmacht
9.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die CMS of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van CMS of Afnemer, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CMS of Afnemer komt.
9.2. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is CMS gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
9.3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop CMS of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van zaken of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekochte zaak is uitverkocht en productie daarvan niet (meer) plaatsvindt, is CMS respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van CMS vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. CMS behoudt zich de eigendom van alle door hem aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens CMS uit hoofde van overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.
10.2. Het is de wederpartij niet toegestaan door CMS aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins in strijd met het eigendomsvoorbehoud te beschikken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
10.3. Indien de wederpartij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is zij van rechtswege in verzuim en is CMS - onverminderd het bepaalde in artikel 16 - zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen.
De wederpartij zal CMS daartoe in de gelegenheid stellen en CMS toegang verlenen tot de plaats(en) waar de zaken zich bevinden.

11. Reclames en klachten; retourzendingen
11.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde zaken of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan CMS mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens CMS ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde zaken of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.
11.2. Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd zaken of producten aan CMS retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde zaken of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld dan wel dat deze bij levering of ter beschikking stelling beschadigd zijn.
11.3. Afnemer is verplicht de retour te zenden zaken of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in de originele verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden zaken of producten zal CMS, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door Afnemer bestelde en/of onbeschadigde zaken of producten leveren of ter beschikking stellen.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door CMS aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan CMS. Onder "CMS" wordt voor de toepassing van dit artikel 12. mede begrepen een derde van wie CMS met betrekking tot de hier bedoelde zaken, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.
12.2. Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of andere rechten van CMS als bedoeld in art. 12.1.) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS enige door CMS aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken of producten, zoals merchandise en/of promotieartikelen, of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door CMS is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (a) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
12.3. Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 12.1. bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan CMS mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van CMS op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien CMS beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van CMS alle door CMS gevraagde medewerking verlenen.
12.4. Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde zaken of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door CMS ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 12.1. of aanduiding van merken of handelsnamen van CMS of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
12.5. Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen CMS en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in art. 12.1., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel direct opeisbare boete van ¤ 40.000,= (zegge: veertigduizend euro) voor elke overtreding alsmede ¤ 4.000,= (zegge: vierduizend euro) voor elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan CMS overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

13. Geheimhouding
13.1. De Afnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen producten dan wel onderdelen van producten in ontwikkeling, afkomstig van CMS, die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht.
13.2. De aan de hand van gezamenlijke ontwikkelingen van zowel door CMS als de Afnemer tot stand gebrachte zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS niet voor doeleinden van derden worden aangewend.
13.3. Afnemer verbeurt bij overtreding van een van de bepalingen in dit artikel aan CMS een in zijn geheel direct opeisbare boete van ¤ 40.000,= (zegge: veertigduizend euro) voor elke overtreding alsmede ¤ 4.000,= (zegge: vierduizend euro) voor elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan CMS overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

14. Persoonsgegevens
14.1. CMS kan, indien de door CMS geleverde zaken of verrichte diensten de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen ter zake van de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. Afnemer zal deze richtlijnen stipt naleven.
14.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Afnemer verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in de ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door CMS aan Afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens.
14.3. Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.
14.4. Afnemer vrijwaart CMS voor alle aanspraken van derden jegens CMS welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Afnemer van het bepaalde in dit artikel.

15. Garantie
15.1. CMS biedt 1 (één) jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverde zaak voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. CMS herstelt periodiek, binnen vooraf vastgestelde periodes, gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden in of aan artikelen die vallen onder de CMS Garantie (hierna: garantie) kosteloos. Als die klacht gegrond is, komen ook alle verzendkosten binnen de garantietermijn voor rekening van CMS. CMS stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als CMS besluit tot vervanging en aan Afnemer een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient Afnemer binnen zes maanden een nieuwe keus te maken.
15.2. Als Afnemer het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.
15.3. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van CMS.
15.4. Afnemer krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door;
15.5. Schoonmaken van de artikelen dan wel onderdelen daarvan en fouten in het gebruik vallen buiten de garantie.
15.6. Op deze CMS Garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd (onder meer gelet op de aanschafdatum).
15.7. In ieder geval zijn uitgesloten van de CMS Garantie:
a) door gebruik beschadigd schroefdraad;
b) cosmetische schade (na gebruik), door steenslag of aanraken in recreatief, wedstrijd- of competietieverband;
c) beschadiging-breuk (na crash);
d) het zacht worden bij hogere temperaturen in de zon van de kuipzool van de schoenen (thermoplastisch materiaal);
e) normale slijtage door intensief gebruik;
f) onderdelen van artikelen/producten of producten die aan slijtage onderhevig zijn en derhalve een beperkte levensduur hebben, wat als bekend wordt verondersteld, zoals wielen, lagers, remblokken, scharnierpunten, schoensluitingen en ijzers, etc.;
g) iedere beschadiging die optreedt door het gebruik van onderdelen van andere merken dan wel andere types of door het gebruik in samenhang met onderdelen/producten die beschadigd zijn.
Ook in de volgende gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op de CMS Garantie:
h) Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
i) Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
j) Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
k) Als onderdelen van artikelen/producten of producten zijn doorverkocht aan een tweede of volgende eindgebruiker dan wel aan een derde handelend in uitvoering van beroep of bedrijf zonder de daartoe benodigde toestemming van CMS,
l) Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
m) Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
n) Als Afnemer CMS niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
o) Als Afnemer in gebreke blijft en Afnemer niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

16. Beëindiging van de overeenkomst
16.1. CMS heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
b) aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
c) ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens zaken ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
d) Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
16.1. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan CMS verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
16.2. CMS is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van CMS op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd aan CMS overigens terzake toekomende rechten.

17. Monsters en modellen
17.1. Aan de Afnemer ter beschikking gestelde monsters, demonstratie- en/of testmaterialen, modellen, afbeeldingen, tekeningen en/of opgegeven maten, gewichten, kleurstellingen en/of uitvoeringsdetails van de producten gelden slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden.
17.2. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten, kleurstellingen en/of uitvoeringsdetails worden door Afnemer aanvaard.
17.3. Het testen van monsters, demonstratie- en/of testmaterialen door/namens Afnemer of personen aan wie monsters, demonstratie- en/of testmaterialen door de Afnemer ten behoeve van testdoeleinden ter beschikking zijn gesteld, geschiedt in alle gevallen zonder uitzondering voor rekening en algeheel risico van de Afnemer.

18. Aansprakelijkheid van CMS en vrijwaring
18.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door CMS geleverde zaken, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten, gebreken of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. CMS of ontwerpers van de zaken, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten, gebreken of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde zaken, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. CMS aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 18. blijkt.
18.2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde zaken, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
18.3. De totale aansprakelijkheid van CMS wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro) of het bedrag dat op grond van een terzake door CMS afgesloten verzekering als schadevergoeding wordt uitgekeerd.
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van CMS aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
18.4. De totale aansprakelijkheid van CMS voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van CMS wordt uitgekeerd , doch in geen geval meer dan ¤ 2.500.000,= ( tweemiljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis.
18.5. Aansprakelijkheid van CMS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 18.3. en 18.4. is uitgesloten. De aansprakelijkheid van CMS voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van CMS of door haar ingeschakelde derden.
18.6. CMS is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door CMS geleverde of ter beschikking gestelde zaken, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
18.7. Buiten de in artikel 18.3. en 18.4. genoemde gevallen rust op CMS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 18.3. en 18.4. genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CMS of van door haar ingeschakelde derden.
18.8. Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met CMS gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer CMS deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en CMS ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde CMS in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
18.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CMS meldt.
18.10. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
18.11. Afnemer vrijwaart CMS voor alle aanspraken van derden ter zake van door CMS geleverde en of ter beschikking gestelde zaken of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van CMS en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

19. Diversen
19.1. Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen CMS en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.
19.2. Alle door CMS gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
19.3. Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
19.4. CMS is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht CMS uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van CMS alle door CMS voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
19.5. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een met CMS gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. CMS zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
19.6. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of anderszins onverbindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
19.7. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van een schriftelijke overeenkomst of toestemming wordt daaronder ook verstaan een expliciete bevestiging per elektronische weg door CMS aan Afnemer van hetgeen is overeengekomen. Betreft het een kennisgeving door Afnemer per elektronische weg dan geldt deze kennisgeving pas indien de ontvangst daarvan en het akkoord met de inhoud uitdrukkelijk door CMS per elektronische weg is bevestigd.

20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1. Op elke door CMS met Afnemer binnen Nederland gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
20.2. Op elke door CMS met Afnemer buiten Nederland gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door CMS met Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van CMS, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.